Banner C1

Terminator

Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét
HD
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét

Terminator 2: Jugdement Day

Kẻ Hủy Diệt 3: Người Máy Nổi Loạn
HD
Kẻ Hủy Diệt 3: Người Máy Nổi Loạn

Terminator 3: Rise Of The Machines